0

Jūsų krepšelis yra tuščias

Kategorijos

Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės saugūs naudodamiesi mūsų elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas pirkimo taisykles tarp UAB \\\\\\\\\\\\\\\"RDTS\\\\\\\\\\\\\\\" ir Jūsų.

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.patoguspirkimas.lt taisyklės:

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šias prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.baldeliai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas informuojamas www.baldeliai.lt tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3. Pirkti www.baldeliai.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Pardavėjas patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.2. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje www.baldeliai.lt taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.
2.3.Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti www.baldeliai.lt internetinėje parduotuvėje, privalo patvirtinti Taisykles.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.baldeliai.lt parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.

III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta , kai Pirkėjas, išsirenka prekes ir atlieka užsakymą.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.www.baldeliai.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

IV. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, naudodamasis www.www.baldeliai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

V. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.www.baldeliai.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

VI. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja, Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytose sąlygose, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.www.baldeliai.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

VII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
7.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas pavedimu -  į UAB “RDTS” sąskaitą (duomenis rasite skiltyje “Kontaktai”).
7.2.2. Apmokėjimas grynais – prekių gavimo dieną.

VIII. Prekių pristatymas

8.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes Lietuvoje pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo.
8.2. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
8.4. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje-faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjai.
8.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

IX. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos www.www.baldeliai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

X. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Tuo atveju, kai prekė nepataisomai sugadinta, įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
10.2. Tinkamos kokybės prekės negrąžinamos pagal ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 217.

XI. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.baldeliai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetas parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

XII. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės registracijoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
12.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
12.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.

XIII. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

Ypatingos prekės

Komoda SAMBA
Top
-15%
158,10 € 186,00 € Sutaupote: 15%
LINATE RTV spintelė TYP 50
Top
-5%
143,45 € 151,00 € Sutaupote: 5%
LINATE RTV spintelė TYP 51
Top
-5%
138,70 € 146,00 € Sutaupote: 5%
Rezultatai 3 iš 6 Rodyti visas prekes